Fejlesztési lehetőség mi ez, A szociális kompetencia fejlesztési lehetőségei az iskolában | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A kereszttantervi kompetenciák fejlesztési lehetőségei az ének-zene területén II.

Fejlesztési lehetőségek a távoktatásban Gyógypedagógusok vagyunk, a munkánk, hogy rehabilitációs, habilitációs célú foglalkozásokat, köznyelvi nevén fejlesztéseket tartsunk sajátos nevelési igényű gyermekeknek. Tudjuk, hogy a fejlesztés is legalább olyan fontos, mint a matek vagy a magyar óra. Hetek hónapok óta foglalkozunk a gyerekekkel, közös erővel próbáljuk velük és a szülőkkel karöltve a fejlesztési tervben kitűzött célokat megvalósítani, és szeretnénk, ha a fejlesztési folyamat ebben a rendkívüli helyzetben is folytatódhatna. De mégis hogyan? Ez a rövid írás nekünk gyógypedagógusoknak szól, tippeket tartalmaz arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk átalakítani és közvetett módon folytatni a megkezdett fejlesztéseket otthoni körülmények között, és hogy szakemberként miként segíthetjük a szülőt a leghatékonyabban ebben a folyamatban.

Februári számunkban adtuk közre a zenei nevelés területén kínálkozó kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit bemutató tanulmány első részét. A második részben azt mutatja be a szerző, hogy az éneklés, a zenehallgatás, az improvizáció és a zenei írás-olvasás tevékenységei milyen sokféle kompetencia fejlesztésére adnak lehetőséget. Nagy Katalin A kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az ének-zene területén II.

Így e rendszer távlatokban is képes lehet a fejlesztések számára közös, állandó kereteket biztosítani, s ezzel a gyakorlati munka kiszámíthatóságát, stabilitását növelni.

Fejlesztési lehetőségek

Ez a folyamat valamennyi résztvevőjének egyaránt érdeke a közeljövőben. Az ének-zene a teljes embert az alkotás-befogadás-reprodukció egységében kívánja fejleszteni. A rendszerbe foglalás alapján a konkrét kidolgozás a fejlesztők dolga.

robot bináris opciók írására pénzt keresni az új technológiákkal

Írásunkban elvi szinten kívántuk felvetni a konkretizálás irányait, és próbáltuk modellálni az e téren is szükségszerűen rendszerszerű fejlesztési területeket. A továbbiakban a zenei tevékenységkörök kínálta fejlesztési lehetőségeket a Quebec-programban szereplő kereszttantervi kompetenciák sorrendjében ismertetjük. Intellektuális kompetenciák A zenei megismerés specifikumainak megfelelően az intellektuális kompetenciákat a zenei tevékenységek mindegyike fejleszti.

Információhasználat Éneklés Az éneklés mint tevékenység sem csoportosan, sem egyénileg nem működőképes az olyan adekvát információk nélkül, mint dalismeret, légzés- és énekléstechnikai alapismeretek, nemnek és életkornak megfelelően választható hangmagasság, a mondanivalónak megfelelő tempó, dinamika stb.

A kisgyermek tanulása elsősorban a hallott és megfigyelt jelenségekre alapozódik. Az énektanítás során ezért kezdetben a daltanulás ún. A hallás utáni daltanulás során a bemutató éneklést követően a szövegben előforduló — a megértést akadályozó új, ismeretlen kifejezések, szavak kigyűjtésére, felsorolására, a dalszöveg tartalmára, a versszakok számára, a formai egységek számára hogyan lehet pénzt keresni egy bong weboldalon. Több versszakos dalok tanulásánál a fejlesztési lehetőség mi ez szöveg használata során vizuális kép alapján is.

Az önálló írni-olvasni tudás elsajátítása után e folyamatban megjelenik az önálló forráskutatás és -használat, például régies, népies, tájnyelvi kifejezések jelentésének megfejtéséhez, eredeti nyelvű zenei anyag megismeréséhez szótárhasználat, a népdalok esetében a megjelölt gyűjtőhelyek helyhez kötéséhez néprajzi térkép vagy műdalok esetén a szerző vagy a mű földrajzi tájegységéhez kapcsolható térkép használata stb.

Az így közösen feldolgozott szöveg értelmezése során más intellektuális kompetenciák, például a tanuló szóbeli és írásbeli szövegalkotási, illetve kifejezőképessége, az anyanyelvén olvasott szöveges információk megértési képessége és az önállóan megszerzett információk szóbeli és írásos továbbadási képessége is folyamatosan fejlődik.

Ezen kompetenciák az egész énektanítás folyamatában fejleszthetőek, noha természetesen az elsődleges szaktárgyi cél a zenei információszerzés és -adás alapjainak elsajátítása maradt. A jelről — kézjelről, betűjelről, hangjegyről — a tanulást megelőzően a kottaolvasást előkészítő zenei információgyűjtés történik, metodikailag meghatározott sorrend, vagyis tanult algoritmus szerint például a dalt alkotó összes különböző hang kigyűjtése, a dalban lévő ritmikai elemek kigyűjtése, a legmélyebb és legmagasabb hang, a kettő viszonyítása, a köztük lévő intervallum megállapítása, a kigyűjtött hangkészlet magasság szerinti rendszerezése, a hangsor megállapítása, a szolmizációs kezdőhang meghatározása, s mindezzel a kottaolvasás során a kapott információk alkalmazása.

Ebben a folyamatban az információgyűjtés, -alkalmazás, a hatékony használat, a lejegyzés során pedig az új kontextusban való alkalmazás mind-mind az információhasználati kompetenciát fejleszti folyamatosan és óráról órára visszatérően, mélyítve ezzel a megszerzett tudást és hozzájárulva annak tartósságához.

A szociális kompetencia fejlesztési lehetőségei az iskolában

Ebben az önálló, a népdalok mögötti nép- és országismereti vagy a műdalokhoz kapcsolódó elvont tárgykörökből filozófiai, irodalmi, történelmi ismeretek gyűjtésére nyílik alkalom például Wagner filozofikus operái, Erkel irodalmi ihletésű vagy történelmi operái esetében.

Ezzel a problémamegoldó és kritikai gondolkodás, valamint a kreativitás is fejlődik. Zenehallgatás Zenehallgatás esetében mindezek a meghallgatott zeneművekhez kapcsolódóan érvényesítendők.

Pszichológiai alapozása és metodikai megvalósítása az iskolai zenehallgatási koncepció hazai kidolgozója, Laczó Zoltán adatbanki tantervének bevezetőjében és az Iskolakultúrában közölt, idézett tantervismertető írásában olvasható. A fejlesztő hatás azonban nem magától, csak e folyamat elméleti alapjainak ismeretében, annak tudatos tanári irányításával teremtődhet meg.

stratégia bináris opciók turbó opciók lejárata mi ez

Improvizáció Feltétele a rögtönzés, a modell szerepét betöltő sok-sok dallamminta, a tanult dalokra jellemző dallam- ritmus- formaalkotó elvek mint az új létrehozásához szükséges információk begyűjtése. A saját és mások rögtönzéseire való önreflexió, illetve reflektálás, a jó és rossz miértjeinek megítélése a kritikai gondolkodás fejlődéséhez járul hozzá zenei eszközökkel.

Kritikai gondolkodás: véleménynyilvánítás, alkotás, esztétikai értékítélet Ez a kompetencia ma a tantárgyi óraszámok csökkenésével együtt járó időhiány miatt nem érvényesül eléggé. Pedig a tantárgy egyik legfontosabb társadalmi haszna, a felnőtt élet egészére — nemcsak a zeneire! Az önálló véleményalkotás, az annak alapjául szolgáló tényfeltáró, megismerő, összehasonlító, objektív értékelő, önálló érvelőképesség, a saját vélemény megformálása és artikulálása, a kisközösség nyilvánossága előtt való felvállalás nemcsak zenei, hanem az élethosszig tartó tanulás zenei téren túl is érvényesítendő gyakorlatához is az egyik legfontosabb képesség lehetne.

Az időhiány miatt egy-egy dal vagy szöveges zenehallgatási zenemű szöveg- illetve témafeldolgozása során a tanulók a tanórán közösen többnyire csak egy oldalról közelíthetik meg a művet. A kritikai gondolkodás fejlesztésének feltétele lenne a szempontváltás, fejlesztési lehetőség mi ez a dolognak különböző nézőpontból történő feldolgozása.

  • Ez az oldal cookie-kat használ.
  • Bináris opciók demo számla megnyitása
  • С высоты грянул могучий раскат грома - звук воздуха, смятого и раскромсанного движением корабля.
  • Они существуют.
  • Fejlesztési lehetőségek | kovacsvanda.hu

Erre a szűk időben csak a nem frontális tanóraszervezés, illetve a tanulók tanórán kívüli élményeinek bevonása s ehhez a tankönyv és egyéb oktatási segédletek által kínált segítség adhatna lehetőséget jelenleg a tankönyvi koncepciókból ez az aspektus szemléletileg és felhasználható tankönyvi források, illetve feladatok szintjén is hiányzik. E segítségek nélkül az órákon nem lesz idő arra, hogy más szempontokra is kitérjenek a pedagógusok, s e gyakorlattal az életben is hasonlóan működő kritikai gondolkodásra neveljenek.

Meg kellene jeleníteni benne az önálló véleményformálás és -kifejezés iránti elvárást, a másokéval való azonosságok és különbözőségek elvi alapjainak felismerését, a saját vélemény alátámasztására vonatkozó igényt, a zeneművekben rejlő mélyebb üzenetek, etikai, esztétikai vonatkozások önálló felismerésének tantervi elvárását.

Amíg ezt az elvárást sem a tankönyvek, sem a tantervek nem közvetítik világosan megfogalmazott igényként, nem is akar ennek megfelelni senki, illetve az ilyen irányú kompetenciafejlesztés teljesen esetleges, a pedagógus szemléletének fejlesztési lehetőség mi ez lesz.

Radnóti Katalin

A népdalanyag szövegtartalmával, mondanivalójával, a benne kifejezett erkölcsi, érzelmi tartalmakkal, más népek dalainak kultúrájára vonatkozó ismeretekkel lehetőséget ad a megalapozott véleményformálásra a feldolgozás során.

A zenehallgatásban ugyanennek kinyilvánítása a meghallgatott zeneművekhez kapcsolódik. A dalanyagnál felsoroltakon túl pluszt jelentő hangszeres, illetve többszólamú kórus- és zenekari hangzás feldúsult hangzásvilágára, a hangszínek, karakterek stb. Kreativitás Az énekórán a kreativitás elsősorban az önálló ritmus- és dallamalkotás változatos és játékos formáiban dallam rögtönzése mondókára, gyermekversre, énekes köszönés stb.

Learn to skate in under 3 minutes

A zenei alkotás lehet énekszóban vagy fejlesztési lehetőség mi ez írásban megoldott. Zenei írásbeli kreatív feladatokat ugyan többnyire csak az ún. Mindegyik feladat jellemzője, hogy nagymértékben épít a tanulók belső zenei fantáziájára. Módszertani kompetenciák A módszertani kompetenciák irányított fejlesztésének jelentőségét az adja, hogy az egyes tantárgyi területeken megtanult módszerek nem csupán az adott tanítási órákon működhetnek, hanem részben transzferálódhatnak, hasonló területek például a NAT-ban a művészetek elsajátítását segítve, másrészt beépülhetnek a tanulók további életvitelébe, életviteli kompetenciákat alkotva.

Ezzel messze túlmutatnak az énekórai fejlesztő hatásokon, az így tanított tantárgy — az önigazolás direkt keresése nélkül is — egyértelmű társadalmi hasznosságát igazolva.

A módszerek befogadása Éneklés Magát a tevékenységet kisgyermekkorban — a család zenei műveltségi szintjétől szinte függetlenül — mindenki megtapasztalhatta: neki, vele énekelt a szülő, ha mást nem, altatót vagy később legalább a bensőséges családi ünnepek, például a karácsony dalait.

A kereszttantervi kompetenciák fejlesztési lehetőségei az ének-zene területén II.

E téren így nem érvényesülnek társadalmilag meghatározott különbségek. Zenehallgatás A zeneművek adott szempontú, majd e szempontok interiorizálódásával önálló megfigyelési, elemzési képessége a zenei befogadás módszerévé válik. Társadalmi jelentősége, hogy a felnőtt életben kulturálódási szokássá válik, és az ösztönös műélvezet helyett kialakul az értelmező zenehallgatás képessége. A korok-stílusok-műfajok-szerzők összefüggésben látása, illetve tantárgyspecifikusan inkább összefüggésben hallása, egymásra vonatkoztatása finom megfigyeléseket, összahasonlításokat, elemzéseket tartalmaz, melyek jól irányítottan más területek tanulásában is érvényesülő módszertani kompetenciákká válnak.

Ez esetben tud csak a módszer hatása más kompetenciákra is hatni, transzferálódni és a zenei kommunikációhoz motivációs szerepet is betölteni.

A szociális kompetencia az életben és a munkában A sikeres vállalatokról szóló elemzések egyértelműen azt jelzik, hogy egyre nagyobb jelentősége van a csoportban végzett munkának. Az ilyen vállalatok tudatosan törekszenek arra, hogy a termelés során jelentkező problémák megoldásában olyan csoportokra építsen, amelyekre többféle szakértelem, tapasztalat és megközelítésmód egyidejű jelenléte jellemző.

Improvizáció A zenei alkotótevékenység létrejöttéhez olyan belsővé vált, önálló módszeralkalmazás kell, amely a kreativitást minden más területen is segíteni tudja. Ezért is jó a tevékenységrendszerű tanterv, hisz algoritmizált alkalmazásokat tartalmazva a megtanult módszerek belsővé válását tanterv által irányítottan segítheti elő. Információs és kommunikációs technikák alkalmazása Éneklés Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása igen fontos lenne az énektanítási folyamatban eredeti nyelv esetében a kiejtés, eredeti népzenei környezetben a hitelesség, daltanulásban a kottakép hangzással egyidejű vizuális követési, a zenei írás-olvasás esetében a reflexképzésben fontos visszacsatolás egyedi lehetősége, az egyéni megszólaltatás hangrögzítési és a visszahallgatással az önreflexiót segítő lehetősége stb.

Jelenlegi hely

A számítógép a tanárnak nemcsak előre gyártott feladatok elkészítését teszi lehetővé, hanem azt is, hogy tanulói a zenei jelrendszereket funkciójuknak megfelelően, interaktívan, tehát például információszerzésre, kapcsolatteremtésre is felhasználják. Zenehallgatás Fejlesztési lehetőség mi ez az oktató célú tematikus, műfaj- hangszer- vagy zenetörténeti CD-ROM, internethasználat keresők, zenei letöltés lehetőségei, hangfelvételek meghallgatása stb.

Ez itthon is jobban kidolgozott az énekes használathoz képest, eszközeiben és módszertani felhasználási lehetőségeiben egyaránt, hisz anyaga eleve technikai eszközökkel rögzített hangfelvételekhez kötődik.

A fejlesztések fontos iránya fejlesztési lehetőség mi ez azonban itt is a kereszttantervi kompetenciák fejlesztésre irányuló szemléletének érvényesítése a készülő anyagokban, és azok feldolgozási módszertanában.

Az iskolai felhasználáshoz szintén fontos lenne — a tankönyvi kínálat szélesítéséhez hasonlóan — alternatív, jó pedagógiai koncepciók! Zenei olvasás-írás Ez önmagában is, de számítógépes önálló tanulásként még nagyobb intellektuális kihívás a tanulók számára.

A különböző korosztályoknak kidolgozott kottagrafikai és kifejezetten magának az olvasás-írásnak a tanítására vonatkozó oktatóprogramok Music Notes, Finale stb.

bitcoin ma legfrissebb hírek hogyan lehet kereskedni egy újonnan a bináris opciókkal

Ez a nem gépi improvizáció zenei gondolkodásához és technikáinak elsajátításához is hozzásegítheti a tanulókat, de hazai gyakorlata még a program- és eszközellátottság, valamint a tanári felkészültség, szemlélet miatt a jövő zenéje. Éneklés A hazai énektanítás különösen sokat tehet ebben, mert alapja az önkifejezést mindenki számára egyaránt lehetővé tevő saját énekhang és az ún.

dolgozzon az interneten csatolt mellékletek nélkül bináris opciók bingó stratégia

Kodály mindig hangsúlyozta a külhoni adaptációk feltételeként, hogy mindenki a saját anyanyelvén tanulja a zenét. Nem a földrajzi határok, nem az állampolgárság tart össze embereket, hanem a kultúra közössége. A zenei anyanyelv használata pedig — az uniós alapelvekkel és kulturális elvárásokkal összhangban — ma azért különösen fontos, mert nemzeti sajátosságok kifejezője, kulturális tradíciók megőrzője, s mint ilyen, zenepedagógiai eszközökkel segíti az identifikációt e változó világban, és saját értékekkel járul hozzá az európai kultúra gazdagításához is.

A zenei anyanyelv elsajátítása szoros kapcsolatban áll a tanuló személyiségével. Mivel az egyének identitásukat anyanyelvükön alakítják ki, szoros a gondolati párhuzam a zenei anyanyelv identitásformáló hatásával. A népi gyermekjátékdalok, néphagyomány, népszokások dalai, népdalok éneklése, megismerése révén a kulturális gyökerekkel való érzelmi találkozás hatásfoka messze meghaladja és feleslegessé teszi a verbális megfogalmazásokat a nemzeti azonosságtudatról.

Az éneklés révén, a zene segítségével, a saját kultúra megtapasztalásán túl más országok kultúrájának jellemzőit is megélhetik a tanulók, ráismerve bennük az összekötő általános emberi érzésekre.

L. Nagy Katalin

Így megtanulják becsülni a hazai értékeket, de tisztelni és szeretni más kultúrák értékeit is. Az európai kultúra kimagasló szellemi értékeivel való aktív énekes tevékenység — kiemelten a kórusmuzsikálás — révén történő megismertetés az európai azonosságtudat természetes, érzelmileg motivált alakulását vonja maga után. Mindez sokat segíthet a formálisan is teljesíthető nevelési feladat érdemi megvalósításában. E tevékenységformákban a tanulók gyakorolják a zenein túli interakciót is, az egymásra reagáló, a végső közös produktum érdekében kölcsönös együttműködést, megtanulják a partnerszintű kommunikációt.

A tanórai munka során is sok lehetőség nyílik a pármunkára, illetve a csoportmunkára, az ún. A tanulók így egyéni különbségeik szerint tudnak hozzájárulni a közösen elkészülő zenei produkcióhoz vagy projektbemutatáshoz, melyben a közös létrehozás öröme nagyobb hatású a kooperációs kompetencia fejlesztésére, mint az eredmény maga.

Ezek is érdekelhetnek

Zenehallgatás Ebben a meghallgatott zeneművek értő befogadásához szükséges háttér-információk — irodalmi, történelmi, filozófiai, művészettörténeti, társművészeti, képi és kottaképi partitúrazeneelmélet stb. Ez a hagyományos módszertanok legkidolgozottabb és segédletekkel leginkább ellátott része.

opció stratégia trend szerint melyik bináris opció a legmegbízhatóbb

A gyakorlatban azonban kevés idő áll rendelkezésre. A jelenlegi heti ,5 óra realitását szakmailag adekvát módon kezelő egészséges mérték megtalálására a későbbiekben még kitérünk.

Fejlesztési lehetőségek a távoktatásban

Mozgás- vagy táncimprovizáció is megvalósulhat a tanulók egymással egyeztetett, együttműködésen alapuló feladatmegoldásaiban. Bábozás, drámajáték során is természetes tanulói együttműködésen alapuló — szerep, szöveg, mozgás, tánc és zenei — rögtönzések jöhetnek létre.

Utóbbiak tanári szerepére külön kell majd felkészíteni az oktatókat.