Kodifikációs és jogharmonizációs kérdések a gazdasági jog területéről

Társasági jogi opciók.

Jog koronavírus Társasági döntések - speciális szabályok a veszélyhelyzet ideje alatt A gazdasági társaságok döntéshozó szervei, testületei jellemzően személyes jelenléttel hozzák meg döntéseiket.

 • Újonc befektetői stratégia
 • Legal Változik a társasági és a cégtörvény II.
 • Bot ingyen bitcoin
 • Az opciók alapjai
 • Működő stratégiák a bináris opciókról
 • Hogyan lehet regisztrálni a helyi bitcoinokon

A kijárási korlátozások bevezetését követően ezen ülések megtartása jellemzően ellehetetlenült. A társaságok többnyire társasági jogi opciók voltak felkészülve az alternatív döntéshozatali lehetőségekre, de a szabályozás iránymutatást ad a kérdéses helyzetek kezelésére.

A gazdasági társaságok döntéshozó szervei tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés és egyéb testületi szervei pl.

A cikk letölthető PDF formátumban is!

De a kijárási korlátozások Ugyanakkor sok társaság, pontosabban létesítő okirataik nem voltak felkészülve egy ilyen helyzetre és nem szabályozták a személyes jelenlétét nem igénylő döntéshozatali lehetőségeket. A rendelet főbb, a gazdasági társaságok legfőbb szervei döntéshozatalára vonatkozó rendelkezéseit foglaljuk itt össze azzal, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó további speciális szabályokra nem térünk ki.

Elsőként a döntéshozás akadályozottságát kell vizsgálni Mindazon társaságok esetében, ahol a döntéshozó szerv a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett sem akadályozott a döntéshozatalban például ahol a döntéshozó szerv tagjai közös háztartásban élnek és így az ülést lakóhelyükön, tartózkodási helyükön meg tudják tartani a rendeletet nem kell alkalmazni, a döntéshozatal a korábbiakban szokásos módon történhet.

Egyszemélyes társaságok esetében pedig az egyedüli tag alapító továbbra is írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

 • Származtatott opció
 • Bejó Ágnes
 • Támogatási és ellenállási vonal a bináris opcióknál
 • Fxstart bináris opciók áttekintése
 • Opciók a nyugati piacon
 • Evahesh pénzt keres online vélemények

Bár a rendelet alkalmazásának körében az első döntő lépés annak meghatározása, hogy egy társaság akadályozott vagy sem a döntéshozatalban, egyértelmű választ nem ad a rendelet. Az egyes társaságoknál külön-külön kell megvizsgálni az éppen érvényben lévő kijárási korlátozások figyelembe vételével is, hogy a döntéshozó szerv vajon akadályozott-e a döntéshozatalban.

Alternatív döntéshozatali módok akadályozottság esetén a tagok számától függően Akadályozottnak minősülő döntéshozatal esetén a tagok, részvényesek személyes részvételét társasági jogi opciók üléseket tilos megtartani még akkor is, ha azokat már korábban összehívták.

 1. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint, több jogi korlát nehezíti az ilyen jellegű opció kikötését, amelyre a feleknek figyelniük kell, ha az esetleges csapdahelyzeteket el akarják kerülni.
 2. Ami az enyém, az a tiéd is - vételi opció a társaság tagjai között
 3. Milyen jól és gyorsan lehet pénzt keresni

A veszélyhelyzet ideje alatt az akadályoztatott társaságok számára a korábban kivételes döntéshozatali módoknak tekintett: elektronikus hírközlő eszköz pl. Skype, Zoom, Microsoft Teams igénybevételével tartott ülés és az ülés tartása nélküli döntéshozatal másnevén írásbeli döntéshozatal váltak kizárólagos lehetőséggé a döntéshozáshoz. A döntéseket a gazdasági társaság tagjainak számától függően kell meghozni: Ha a tagok száma fő és a döntéshozó szerv határozatképessége előre láthatóan ily módon biztosítható és valamennyi tag részt tud venni az adott döntéshozatalban: az ülést elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával kell megtartani vagy írásbeli döntést kell hozni.

Ha a tagok száma fő: a szavazatok többségével rendelkező tagok kérhetik az ülés elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával való megtartását vagy az írásbeli döntéshozatalt. Ha a tagok száma több mint 10 fő: az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott ülést vagy az ülés tartása nélküli döntéshozatalt az ügyvezetés jogosult kezdeményezni.

Értelemszerűen vannak olyan társaságok, amelyek létesítő okirata a veszélyhelyzet előtt is szabályozta ezeket a speciális döntéshozatali lehetőségeket.

Ugyanakkor a rendelet kimondja, hogy ha a társaság létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól a rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, a rendelet egyes garanciális — lentebb részletezett — szabályait be kell tartani.

A harmadik személy a vételi jog megszerzésekor ugyanis csupán lehetőséget szerez arra, hogy utóbb — ha úgy gondolja — az adott vételáron a dolgot megvásárolhassa, de erre nem vállal ekkor még semmiféle kötelezettséget, nem bocsát ki kötelező vételi ajánlatot. A vételi jog alapításakor tehát a tulajdonost elvileg nem terheli semmiféle kötelezettség a Ptk. Álláspontunk szerint a helyes értelmezés az, hogy a vételi jog társasági jogi opciók alapítása esetén a tulajdonos azonnal köteles eladási szándékáról értesíteni a jogszabály szerinti üzletrész megszerzésére másokat megelőzően jogosult személyt, aki ettől kezdve egészen addig gyakorolhatja a közölt feltételek szerint üzletrész megszerzésére másokat megelőzően jogát, amíg a vételi jog jogosultjának vonatkozó joggyakorlásáról való értesítésétől nem telik el a Ptk. Természetesen a vételi jog gyakorlására megszabott határidő az üzletrész megszerzésére másokat megelőzően jogosult személyre is vonatkozik, tehát — ha a vételi jog jogosultja nem él a jogával — az elővásárlási jogosult legkésőbb a vételi jog gyakorlására nyitva álló határidőben élhet elővásárlási jogával az opció feltételei szerint. Az üzletrész megszerzésére másokat megelőzően jogosult személy jogainak megsértésével megkötött szerződés üzletrész megszerzésére másokat megelőzően jogosult személlyel szemben hatálytalan tehát önmagában a megkötött szerződés nem érvénytelen.

Így a többségi álláspont szerint amennyiben a létesítő okirat már korábban is szabályozta ezeket a döntéshozatali formákat, de nem pontosan úgy, ahogyan a rendelet, akkor nem a létesítő okirat szabályait kell alkalmazni, hanem a rendeletét. Nem zárható ki azonban olyan értelmezés sem, hogy azon társaságok döntéshozatala, amelyek írásban, vagy videokonferencia útján eleve jogosultak taggyűlési döntéseket hozni, nem is minősül akadályozottnak, hiszen a kijárási korlátozások betartása mellett is saját szabályaik alapján, a rendelet alkalmazása nélkül is társasági jogi opciók tudják hozni a szükséges döntéseket.

Ettől függetlenül azt javasoljuk, hogy a rendelet szabályozását kövessék azok a társaságok is, amelyek társasági szerződése a rendelettől eltérően rögzíti ezen döntéshozatali lehetőségeket. Vezető tisztségviselő feladatai, betartandó garanciális szabályok A rendelet az elektronikus hírközlő eszközök használatára és az ülés tartása nélküli döntéshozatalra vonatkozó szabályok megállapítására és azoknak a tagokkal való közlésére az ügyvezetést — több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselőt — jogosítja fel.

Vezető tisztségviselő is hozhat döntést a legfőbb szerv helyett

A napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás ekkor sem mellőzhető és a határozat tervezetét a tagokkal közölni kell. Mindamellett az alábbi minimális, illetve kötelező követelményeket is be kell tartani: Amennyiben a részvétel elektronikus csatornán valósul meg: Meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és ha a társaság ügyvezetése a tagokat képviselőiket személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját.

lehet-e gyorsan keresni bitcoinokat

Vezető tisztségviselő is hozhat döntést a legfőbb szerv helyett Ha a fentebb részletezett alternatív módokon sem kerül sor társasági jogi opciók döntéshozatalra, úgy az ügyvezetés dönthet: az éves beszámoló elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a társaság törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben.

Ugyanakkor az ügyvezetés döntési jogköre nem korlátlan.

Napi Gazdaság cikkek

Egyrészt előfeltétele a tagok előzetes írásbeli véleményének kikérése. Az ügyvezetés nem dönthet az alábbi kérdésekben: létesítő okirat módosítása, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség, jogutód nélküli megszűnés, átalakulás, egyesülés vagy szétválás elhatározása és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben sem dönthet, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetén a jegyzett tőke leszállítása, pótbefizetésről vagy egyéb tőkepótlásról csak akkor dönthet, ha az a tagok társaságban fennálló részesedése mértékét nem érinti és a pótbefizetésre vagy egyéb befizetésre kötelezettek ehhez előzetesen írásban hozzájárulnak.

felülvizsgálja a bevételeket az interneten

A veszélyhelyzet megszűnését követően legfeljebb a Bár ezen az utólagos ülésen a legfőbb szerv a döntést megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. A vezető tisztségviselő azonban a döntésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség jelképes pénz szerint felel a társasággal szemben.

Belső kommunikáció - elektronikus írásbeli jognyilatkozat A rendelet meghatározza a társaságok belső kommunikációjában használható elektronikus üzenetben e-mail foglalt nyilatkozatok megtételére vonatkozó szabályokat is.

RSM Hírlevél

A gazdasági társaság szervei az írásbeli jognyilatkozatokat — ideértve a döntéshozó szerv működésével összefüggő okiratokat is pl. A tagok a társasággal kapcsolatos jognyilatkozataikat e-mailben is közölhetik: Ha a tag jogi személy, a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni.

A természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell.

Egyfajta könnyítésként tehát a társasági jogi opciók idején nem szükséges a papír alapon aláírt nyilatkozatokat postán, illetve futárral megküldeni vagy a külön kinyomtatott, aláírt nyilatkozatot e-mail mellékleteként megküldeni, hogy a Ptk. Lejárt megbízatások automatikus meghosszabbodása A rendelet azt az esetet is rendezi, ha a társaság vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint állandó könyvvizsgálójának a megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg.

ooo sm kereskedés

Ilyenkor — bizonyos a rendeletben meghatározott megszűnési okokat kivéve — a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő Ellenjegyzéshez kötött döntések Bár a rendelet szabályozza a személyes jelenlétet nélkülöző ülésen való döntéshozatali lehetőségeket, illetve bevezeti az ügyvezetés helyettesítő döntési jogkörét, az így meghozott döntések sok esetben jogtanácsosi vagy ügyvédi ellenjegyzéshez kötöttek.

Szerencsére vannak megoldások az az ügyvéddel való személyes találkozás nélküli ellenjegyzésre is.

bináris opciós stratégia árművelet

Amennyiben pedig az alternatív döntéshozatali módok kényszerűség szülte alkalmazása beválna, a veszélyhelyzet megszűnése után vagy akár már annak ideje alatt célszerű lehet ezeket a társaságoknak létesítő okiratukba belefoglalni, újra szabályozni. Olvasta már?